Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

Γκρεμίστε την Μεταμόρφωση!
Είναι η μόνη σας λύση...

"...καὶ ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς.καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστερὰς καὶ τοὺς κερματιστὰς καθημένους,καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ, τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας, καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὸ κέρμα καὶ τὰς τραπέζας ἀνέτρεψε,καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν· Ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν· μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπορίου..."
(Κατά Ιωάννην ευαγγέλιο)…


Τα τραπεζοκαθίσματα ξαναγυρίσανε πίσω!
Το δημοτικό συμβούλιο (όπως είχαμε μαντέψει και προείπει) τράβηξε πίσω το θέμα για την περαιτέρω εγκατάσταση τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Μεταμόρφωσης, θέμα που είχε αναγκάσει τους αρχονταραίους της πόλης να τρέχουν και να μην φτάνουν και τα τηλέφωνά τους (κινητά τε και ακίνητα) να έχουν πάρει φωτιά.
Χώρια τους διαμεσολαβητές που ως καμικάζι είχανε πέσει πάνω σε δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους για την υπέρ ή την κατά του αιτήματος στάση!!!
Προς το παρόν τα πέριξ του ναού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα μένουν ως έχει.
Αλλά προς τους απογοητευμένους αιρετούς και λαϊκούς και τις κάθε είδους επιθυμίες τους, έχω μια χιουμοριστική και δροσιστική πρόταση (το χρειαζόμαστε εν μέσω καύσωνα) πόρω απέχουσα της ιδέας κάποιου φίλου μας να περιστρέψουμε την πλατεία ώστε να βολευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι, να ευνοηθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία και να περάσει το Μοσχάτο στην εποχή της ανάπτυξης:
Να γκρεμίσουμε την εκκλησία!!!
Να κάνουμε όλο το οικοδομικό τετράγωνο (Μακρυγιάννη, Μεταμορφώσεως, Κορίνθου, Θερμοπυλών) μια απέραντη πλατεία γεμάτη από τραπεζάκια όπου θα τρώμε και θα πίνουμε ανενόχλητοι και μακριά από το ενοχλητικό βλέμμα του μεταμορφούμενου Χριστού και των κηδευομένων νεκρών.

19 σχόλια:

 1. Δείτε πως ρυθμίζονται αυτά τα θέματα σ άλλουσ νοικοκυρεμένουσ δήμουσ σύμφωνα πάντα με τη κείμενη νομοθεσία.
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Π.Δ/ 410/95, μπορούν να εκδίδονται από τους ΟΤΑ τοπικές κανονιστικές αποφάσεις και να καθορίζονται οι όροι για τη χρήση και λειτουργία των οδών, των πεζοδρομίων, των πλατειών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων.
  2. Σχετική νομοθεσία
  1. Π.Δ 410/95, άρθρο 37
  2. Β.Δ από 24-9/20-10-58 άρθρο 13
  3. Ν. 1080/1980, άρθρο 3
  4. Ν.1043/1980
  5. Ν. 1577/1985 αρ. 19 του
  6. Απόφαση 52716/01 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ
  7. Ν. 2696/99 <> αρ. 34,47 και 48
  8. Ν. 1828/89
  9. Ν.1900/90
  10.Ν.1337/83 αρ.17, παρ. 4
  11.Π.Δ 6/21.8.1998 - ΦΕΚ 195 Α
  12.Ν.1337/1983 αρ. 6
  13.Ποιν. Κώδικας αρ. 292 παρ. 1.
  14.Ν. 3254/04
  3.Εκταση εφαρμογής
  0 παρών κανονισμός αφορά:
  Α)Την χρήση κοινόχρηστων χώρων σε όλη την έκταση του Καποδιστριακού Δήμου Αλεξ/πολης.
  Β) Την προσωρινή ή μακροχρόνια κατάληψη του Κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα και κάθε άλλου σχετικού λειτουργικού ή διακοσμητικού στοιχείου, εμπορεύματα, οικοδομικά υλικά, περίπτερα, φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων, δημιουργία προσωρινών εργοταξίων και άλλες χρήσεις που θα απαιτηθεί να παραχωρηθούν στο μέλλον.
  4. Ορισμός Κοινόχρηστου χώρου.
  Οπου αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό <>, εννοείται ο κάθε είδους κοινόχρηστος χώρος κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων ( Νόμος 1080/1980 Α.Κ κ.τ.λ), όπως ισχύουν κάθε φορά.
  5. Σκοποί.
  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι:
  •Nα ρυθμιστούν οι χρήσεις των κοινόχρηστων χώρων έτσι ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.
  •Η διευκόλυνση της κίνησης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.
  •Η πρόληψη κινδύνων που δημιουργούνται με την ανεξέλεγκτη
  •εναπόθεση αντικειμένων σε οδούς, πεζοδρόμια κ.λ.π.
  •Η αισθητική προστασία και βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων.
  •Η ποιότητα ζωής των πολιτών.
  •Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  •Η Τουριστική ανάπτυξη της πόλης.
  •Η αύξηση των θέσεων εργασίας.
  6.Αρμοδιότητες.
  Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού αρμόδιες είναι:
  Α)Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Γραφείο έκδοσης αδειών λειτουργίας Καταστημάτων, χορηγεί όλες τις απαραίτητες άδειες.
  Β)Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τεχνικό ή Πολεοδομικό Τμήμα ανάλογα με την περίπτωση), χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις ή <> για την χορήγηση της Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου ή διακοπής και παρεμπόδισης κυκλοφορίας.
  Γ)Η Δημαρχιακή Επιτροπή επιλύει κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού και παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση και συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.
  Δ)Η Δημοτική Αστυνομία με την συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, ελέγχει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και ζητεί την συνδρομή κάθε άλλης Δημόσιας Αρχής που έχει οποιαδήποτε συναρμοδιότητα.
  Άρθρο 2ο
  Α. Χορήγηση άδειας
  Τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ορίζεται και σχετικό τέλος.
  Η άδεια της παραχώρησης της χρήσης χορηγείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από το Δήμαρχο.
  Εκτός των υπολοίπων προβλεπομένων δικαιολογητικών, απαραίτητη είναι η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο σχετικού τοπογραφικού εις τριπλούν το οποίο, ύστερα από επιτόπια εξέταση υπαλλήλου τεχνικής υπηρεσίας, θεωρείται για την ακρίβεια του. Σε περίπτωση ανανέωσης της παραχώρησης της χρήσης του ίδιου ακριβώς χώρου, η θεώρηση μπορεί να γίνει στα υπάρχοντα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα, τα οποία και στις δύο περιπτώσεις, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης χορήγησης.
  Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσον αφορά την κατάληψη του χώρου, όσο και στα τοποθετημένα σε αυτόν λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία εξοπλισμού, ισχύουν μέχρι του χρονικού διαστήματος που χορηγούνται, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  Μετά τη λήξη των αδειών απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο τα ανωτέρω αναφερόμενα αντικείμενα.
  Άρθρο 3ο
  Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ
  Καθορίζεται σαν ζώνη για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων το 1/3 του πλάτους του πεζόδρομου, μετρουμένου από ρυμοτομικής εις ρυμοτομικήν γραμμήν.
  Η παραπάνω ζώνη θα περιορίζεται πλευρικά από την προβολή των ορίων του καταστήματος.
  Σε περίπτωση που ζητείται κοινόχρηστος χώρος στην πρόσοψη των παράπλευρων και εν επαφή παρακειμένων καταστημάτων θα πρέπει να τηρούνται κάθε φορά οι σχετικές διατάξεις όσον αφορά τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών, όπως η νομοθεσία ορίζει.

  Σε περιπτώσεις που ο πεζόδρομος εφάπτεται κοινοχρήστου έκτασης ή Δημοσίου κτιρίου, δύναται να επιτραπεί η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε ακόμα 1/3 του πλάτους του, περιορισμένου πλευρικώς από την απέναντι προβολή των ορίων του προσώπου του καταστήματος.
  Είναι επίσης δυνατή η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον απέναντι και περιορισμένο πλευρικώς από τις προβολές των ορίων του καταστήματος τμήμα, εφόσον υπάρχει συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτήτων που χρησιμοποιούν η διαμένουν στο ακίνητο όπως η νομοθεσία κάθε φορά ορίζει.
  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των πεζών και ο χώρος διέλευσης των πεζών όχι λιγότερο από 2 μέτρα.
  2. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ
  α. Σε πεζοδρόμια μικρότερα των 2 μέτρων, δεν δίνεται καμιά άδεια κατάληψης.
  β. Σε πεζοδρόμια από 2 μέχρι 4 μέτρα, το πλάτος διέλευσης όχι λιγότερο του 1/2 του πεζοδρομίου και οπωσδήποτε σε καμία περίπτωση, όχι λιγότερο του 1,50 μέτρου.
  γ. Σε πεζοδρόμια άνω των 4 μέτρων το πλάτος διέλευσης όχι μικρότερο των 2 μέτρων.
  δ. Σε περίπτωση που υπάρχει προκήπιο, αυτό δεν προσμετρείται στο πλάτος του πεζοδρομίου.
  ε. Για την επέκταση της ανάπτυξης δραστηριοτήτων στο πρόσωπο παρακειμένου καταστήματος ή κατοικίας καθώς και για την οριοθέτηση τους ισχύουν τα αναφερόμενα σχετικά για τους πεζοδρόμους.
  3. Πλατείες- λοιποί Κοινόχρηστοι χώροι.
  α) Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων :
  αα) στις πλατείες
  Κατά τα λοιπά η άδεια δίδεται στα καταστήματα στην προβολή των οποίων βρίσκονται οι ανωτέρω κοινόχρηστοι χώροι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  β) Μπορεί το Δ.Σ με απόφαση του, ύστερα από εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, πολεοδομίας και επιτροπής Αισθητικής να καθορίσει ειδικό τύπο τραπεζοκαθισμάτων και λοιπού εξοπλισμού αυτών, λόγω του τουριστικού και παραδοσιακού χαρακτήρα τους. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να ισχύει και για κάθε άλλη περιοχή ήθελε να αποφασίσει το Δ.Σ.
  4.Οι διάδρομοι που βρίσκονται εντός του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήματος προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη.
  5.Πρό της εισόδου πολυκατοικίας ή κατοικίας δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε καμιά περίπτωση.
  ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ
  Καθορίζεται σαν ζώνη για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων το 1/3 του πλάτους του πεζόδρομου, μετρουμένου από ρυμοτομικής εις ρυμοτομικήν γραμμήν.
  Η παραπάνω ζώνη θα περιορίζεται πλευρικά από την προβολή των ορίων του καταστήματος.
  Σε περίπτωση που ζητείται κοινόχρηστος χώρος στην πρόσοψη των παράπλευρων και εν επαφή παρακειμένων καταστημάτων θα πρέπει να τηρούνται κάθε φορά οι σχετικές διατάξεις όσον αφορά τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών, όπως η νομοθεσία ορίζει.
  Σε περιπτώσεις που ο πεζόδρομος εφάπτεται κοινοχρήστου έκτασης ή Δημοσίου κτιρίου, δύναται να επιτραπεί η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε ακόμα 1/3 του πλάτους του, περιορισμένου πλευρικώς από την απέναντι προβολή των ορίων του προσώπου του καταστήματος.
  Είναι επίσης δυνατή η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον απέναντι και περιορισμένο πλευρικώς από τις προβολές των ορίων του καταστήματος τμήμα, εφόσον υπάρχει συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτήτων που χρησιμοποιούν η διαμένουν στο ακίνητο όπως η νομοθεσία κάθε φορά ορίζει.
  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των πεζών και ο χώρος διέλευσης των πεζών όχι λιγότερο από 2 μέτρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ειλικρινά το κείμενο σας βγάζει γέλιο και πίκρα. Γιατί τέτοια είναι η κατάσταση. Η αλήθεια της είναι αυτό που ισχύει στο Μοσχάτο μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο νόμος, όπως τον δίνει ο @Ανώνυμος 13 Ιουλίου 2012 3:41 π.μ. ορίζει ότι την άδεια σε κάποιο μαγαζί την δίνει ο δήμαρχος, αφου προηγούμενα ο χωρος γενικά έχει χαρτογραφηθεί ως προς τα ακριβή σημεία που μπορούν να μπουν τραπέζια.
  Στην περίπτωση μας πως και έγινε η άδεια να επιχειρηθεί να δωθεί από ο δημοτικό συμβούλιο;\
  Και κάτι άλλο. Οι επιχειρηματίες που ήδη τα τραπεζάκια έχουν μπει στην πλατεία και τους πεζόδρομους τηρούν τα όρια που τους έχουν δωθεί (εάν έχουν δωθεί βέβαια). Ευχαριστώ.

  Άρθρο 2ο
  Α. Χορήγηση άδειας
  Τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ορίζεται και σχετικό τέλος.
  Η άδεια της παραχώρησης της χρήσης χορηγείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από το Δήμαρχο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δεν είναι κακή η σκέψη να γκρεμίσουμε την εκκλησία. Μπορεί να ξαναγίνει από την αρχή μικρότερη μπας και αγιογραφηθεί κι όλας....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Πολύ καλή ιδέα. Φοβερή εικόνα βάλατε. Χαααααχαχαχαχα. Όμως και το σχόλιο του ΦΙΔΙ είναι φοβερό. Είδατε οτι το ένα φέρνει τ άλλο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 2 ΜΕΤΡΩΝ ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ. ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ. ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΑΝ 2,3 ΨΗΦΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Kai den einai mono i pitsaria sto proin Gravia pou exei plakosei to pezodromio. Koitaxte ti ginetai me to cafe-bar ston pezodromo tis Thermopylon opou h katastasi einai tragiki. Pantos pera apo tin megali euthini tis nyn dimotikis arxis gia ta osa symbenoun, megalyteri euthoni anikei stin proigoumeni dimotiki arxi epi Papantoni. Ap ekei ksekinisane ola.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Εχω μια απορία. Οχι για τους διοικούντες του Δήμου - γι αυτούς σχηματισα άποψη 1 χρονο τωρα που σιωπηλα παρακολουθώ όσα γράφει το Μοσχατούπολις. Η απορία μου είναι για τις κομματικές οργανώσεις και τις δημοτικές παρατάξεις και συνδιασμούς. Υπάρχουν ή όχι. Δηλαδή μόνο η ΔΗΜΑΡ υπάρχει - η οποία φιλοτιμήθηκε να βγάλει ανακοίνωση για τα τραπεζάκια που πάνε να σκεπάσουν την ήδη άσχημη πλατεια; Οι υπόλοιποι θα κάνουν κάτι η θα μας θυμιθούν ξανά στις επόμενες εκλογές;
  Θανάσης Δ. Τ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. K.Θανάση δεν έχω δεί πιο αστεία ανακοίνωση πολιτικού κόμματος.Όποιος την δείξει στον Κουβέλη εκτός του ότι θα βάλει τα γέλια θα διαγράψει άμεσα και την τοπική οργάνωση.
   Κι εσείς μας λέτε πως αυτό είναι το κριτήριό σας για τις επόμενες εκλογές;

   Διαγραφή
 10. Δέν πάμε καλά13 Ιουλίου 2012 - 2:54 μ.μ.

  Θέλω όταν διασταυρώνω την οδό Στ. Μακρυγάννη πεζός από το πεζοδρόμιο τησ οδου μεταμορφώσες να μπορώ ν ανεβαινώ στο πεζοδρόμιο κι όχι να περπατώ επι της λεοφώρου Μακρυγιάννη μέχρι να τελειώσουν τα τραπεζοκαθίσματα του CENTRAL. Άν το πεζοδρόμιο είναι άνω των 2 μέτρων πλάτους μπορει να βάλει τραπεζοκαθίσματα μονο κολλητά στο τοίχο του καταστήματος του αφήνοντας τουλάχιστον 1.50 μέτρα ελέυθερο χώρο πρός την πλευρά του δρόμου για την ασφάλεια των πεζών. Κάτι ξέρει ο νομοθέτης. Σε άλλους δήμους υπάρχουν κάποιες κίτρινες γραμμές που άμα τισ παραβιάσουν πέφτουν πρόστιμα. Αυτέσ τισ χαράζει η τεχνική υπηρεσία του δήμου εφ όσον υπάρχει άδεια σύμφωνα πάντα με τούς νόμους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Κύριε Θανάση έχετε απόλυτο δίκιο μόνο η ΔΗΜΑΡ έβγαλε ανακοίνωση για τα τραπεζοκαθίσματα μιάς και δεν μπορεί να πεί τίποτε για όλα τα άλλα. Ακούσατε τίποτα για το ξεπούλημα στους ιδιώτες της παραλίας απο το Φάληρο μέχρι
  το Σούνιο σύμφωνα με τις προγραμματικές δηλώσεις του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης που στηρίζει η ΔΗΜΑΡ προφανώς και όχι, μήπως ακούσατε κάτι για τους παιδικούς σταθμούς και πόσα παιδιά θα μείνουν φέτος εκτός χωρίς να έχουν οι γονείς τους την δυνατότητα να τα πάνε σε ιδιωτικούς προφανώς και όχι.Μήπως ακούσατε για τα τροφεία που αποφάσισε να επιβάλει η Δημοτική αρχή και ο Κος Δήμαρχος στους Δημοσίους Υπαλλήλους προκειμένου να πάρει τα παιδιά στους Παιδικούς προφανώς όχι διότι τους στηρίζει και αυτούς η ΔΗΜΑΡ. Κύριε, κάποιες Δημοτικές Παρατάξεις και αναφέρομαι κύρια στηυ "ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ" αλλά όχι μόνο, επιλέγουν να ενημερώνουν με ανακοινώσεις για τα σοβαρά θέματα και όχι για τα αυτονόητα όπως η καταψήφιση θεμάτων που απαγορεύουν την ελεύθερη πρόσβαση των δημοτών που άλλωστε τα απαγορεύει και ο νόμος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Προς Ανώνυμος13 Ιουλίου 2012 4:19 μ.μ.
  και προς Ανώνυμος13 Ιουλίου 2012 5:02 μ.μ.
  Πουθενά δεν είπα ότι αυτό θα είναι το κριτ΄ριό μου για τις επόμενες εκλογές. Μην τρελαθούμε δηλαδη. Αλλα όταν πάνε να σκεπάσουνε κάθε πόντο πλατείας, πεζόδρομου και πεζοδρόμιου ε τότε ναι είναι κάτι αυτή η ανακοίνωση όσο κι αν κριθεί ποιοτικά. Ας βγαίνανε όλοι οι άλλοι και να κάνανε καποια φοβερή δήλωση για το ζήτημα που να σε κάλυπτε και να κάλυπτε κι εμένα. Για την Δράση Τώρα θα παραδεχτώ ότι κάνει κάποιες παρεμβάσεις, αλλά όχι αυτό που θα χρειαζόταν αλλά δεν έχω μεγάλες απαιτήσεις.
  Θανασης Δ.Τ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Λίαν συντόμως κάποια γωνιακή καφετέρια θα το κλείσει τελείως το πεζοδρόμιο με τις ζαρντινιέρες και τα τραπεζοκαθίσματα. Τι θράσος τι τσαμπουκάς είναι αυτός ρε παιδιά? Δεν υπάρχει δημοτική αρχή?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ακατονόμαστος14 Ιουλίου 2012 - 1:36 π.μ.

  Κύριοι ..εάλω η πόλις.. Κοινώς... χάθηκε η μπάλα...,και επι το λαικότερο...της πουτάνας το κιγκλίδωμα επί χρήμασιν εκδιδόμενης επι του πεζοδρομίου. Νεκρική σιγή από τους αιρετούς εστω και αν πρόκειται για μερικά παράνομα ψωροκαθίσματα για καφέ. Και αν το διακύβευμα ηταν κάτι πολύ σπουδαιότερο ποιά η εμπιστοσύνη σε δαύτους?
  Η λαός διαπομπεύει καθημερινά την αθλιότητα των πολιτικών μας αλλά στους τοπικούς άρχοντες, οπως δείχνουν τα πράγματα, παρέχει το αιώνιο ακαταλόγιστο σαν μνημείο της δικής του αδιαφορίας. Γιαυτό κ.αρθρογράφοι και κ. σχολιαστές που πολύ καλά τα λέτε και τα γράφετε..ΕΓΕΡΘΗΤΙ !......ΤΩΡΑ !......
  Τα λόγια είναι φτερωτά αλλά οι πράξεις εχουν ΑΞΙΑ. Αυτό ειναι το ζητούμενο.
  Οι ολίγιστοι περιφερόμενοι ψηφοσυλλέκτες του πεζοδρομίου να μπουν στο περιθώριο.
  οπως τα θλιβερά πολιτικά τους πρότυπα που μας έφεραν στο σημερινό μας χάλι....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Πολύ καλά κάνετε που βάλατε αυτόν τον ακραίο τίτλο. Μήπως και ξυπνήσουν μερικοί.
  Σε παλαιότερο άρθρο σας είχα πει για το πόσο χάλια φαντάζουν οι πλατείες του Μοσχάτου. Ειδικά η πλατεία Μετ/φωσης είναι κάτι το πρωτοφανές και ειλικρινα με εξαγριώνει η ιδέα να επιβαρυνθεί χειρότερα η κατάσταση. Κύριοι της διοίκησης του Δήμου πέρα από τους καταστηματάρχες και την ιδιωτική πρωτοβουλία υπάρχει και ο απλός πολίτης που έστω και μέσα στην οικονομική πτώχευση έχει δικαίωμα στους δημόσιους χώρους. Να καθίσει εκεί, να κάνει την βόλτα του και να κινηθεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Καιρό είχα να γράψω λόγω απουσίας μου. Μιά βόλτα χτες βραδάκι στο 'κέντρο' του Μοσχάτου, με ουζάκι και παγωτάκι έδωσαν την ευκαιρία σε μένα και την παρέα μου να ακούσουμε τρομερά αλλά και γελοία πράγματα για τα 'τραπεζάκια έξω'. Απαράδεκτα τα παιχνίδια της δημοτικής αρχής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια αναγνωστών γίνονται με δική τους ευθύνη!!!
Παρακαλούμε αποφεύγετε τις οξύτητες και τα εκτός θέματος σχόλια